Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Dôležité novinky v zákonoch a smerniciach


Aké povinnosti ako majiteľovi kamerového systému mi ukladá zákon?

Používanie kamerového systému je upravené zákonom. Najdôležitejšie pri prevádzkovaní kamerového systému (v tomto prípade je jedno či sa jedná o rodinný dom, kameru na parkovisku alebo obchodné centrum so stovkami kamier) sú podmienky spracúvania záznamu. Práva oprávnených osôb (snímaných kamerami) nesmú byť porušené a preto je dôležité vyhodnotenie odpodstatnenosti a legálnosti kamerového systému. Vyhodnocujeme najmä okolnosti ktoré majú vplyv na práva a právom chránené záujmy oboch skupín - prevádzkovateľa (majiteľa) kamerového systému a dotknutých osôb (snímaných kamerami).

“Pri prevádzke kamerového systému je dôležité dbať na dodržiavanie zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Úrad na ochranu osobných údajov vydal nové metodické usmernenie 18.4.2016, ktoré definuje podmienky nakladania s osobnými údajmi zachytenými kamerovým systémom.”

Pojmy

Osobné údaje spracúvané prostredníctvom kamerového systému

 • akékoľvek charakteristiky alebo údaje fyzickej osoby, ktoré sú spôsobilé ju určiť (identifikovať) hoci aj nepriamym spôsobom a odlíšiť od ostatných osôb
 • pri zázname dochádza k zachytávaniu jednotlivých charakteristík a údajov fyzickej osoby
 • zaznamenavajú sa informácie o fyzickej, psychickej, ekonomickej alebo kultúrnej identity čím sa napĺňa definícia osobných údajov

Informačný systém ochrany osobných údajov pri prevádzke kamerového systému

 • systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať (je pripravený na spracúvanie) akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov.

Priestor prístupný verejnosti

 • priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo v čase vymedzenom prevádzkovateľom
 • ak existuje obmedzenie, ktoré určitým spôsobom limituje vstup alebo voľný pohyb osoby v tomto priestore, a ktoré, ak je splnené, nemá na tento vstup alebo voľný pohyb osoby vplyv. Týmto obmedzením možno rozumieť pravidlá, ktoré platia pre pohyb v danom priestore, a ktoré môžu byť charakteru časového (napr. voľný pohyb po areáli po zaplatení vstupného počas trvania koncertu), personálneho (napr. vstup dieťaťa a jeho zákonného zástupcu do priestorov centra voľného času) alebo iného (obmedzenie súvisiace s kapacitou priestoru – balkón divadla)
 • priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len naúčely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia

Pre priestor, ktorý nie je kvalifikovaný ako priestor prístupný verejnosti

 • § 15 ods. 7 zákona upravujúci podmienky monitorovania priestoru prístupného verejnosti neuplatňuje; tým nie je dotknuté plnenie ostatných povinností pri spracúvaní osobných údajov podľa zákona.
 • Nie je zároveň vylúčená ani pôsobnosť iných zákonov, napríklad Občiansky zákonník3) alebo Zákonník práce, ktoré upravujú monitorovanie fyzických osôb (vrátane kamerového systému za podmienok a okolností ustanovených týmito zákonmi.

Základné povinnosti prevádzkovateľa (majiteľa) kamerového systému:

1. Účel monitorovania kamerovým systémom

 • priestor prístupný verejnosti možno monitorovať LEN na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku alebo zdravia, narušenia bezpečnosti štátu - tento zákonne určený rozsah nie je možné meniť ani rozširovať

2. Primeranosť a nevyhnutnosť monitororovania kamerovým systémom

 • všeobecnou povinnosťou prevádzkovateľa je konať spôsobom ktorý neodporuje zákonu a je v súlade s dobrými mravmi, t.j. dodržiavať zásadu primeranosti a nevyhnutnosti

3. Využitie záznamu z kamerového systému

 • iba za účelom uplatňovania právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania
 • akékoľvek iné využitie záznamu je posudzované ako spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom (najčastejšie sa jedná o zverejňovanie na sociálnych sieťach)

4. Lehota na uchovávanie záznamu z kamerového systému

 • zákonná lehota 15 kalendárnych dní
 • v prípade, že záznam nie je využitý v priestupkovom alebo trestnom konaní je prevádzkovateľ povinný ho v tejto lehote zlikvidovať

5. Označenie monitorovaného priestoru

 • Prevádzkovateľ by mal zreteľnosť označenia monitorovaného priestoru prispôsobiť počtu a charakteru štandardných vstupov do tohto priestoru (napr. vstupné dvere, vstupná brána do parku, vstup do prevádzky / budovy občianskej vybavenosti, vjazd do garáže, vjazd na monitorovanú ulicu a pod.).

6. Bezpečnostné opatrenia

 • prevádzkovateľ je povinný vytvoriť také podmienky fungovania ním prevádzkovaného informačného systému, ktoré zaručia ochranu osobných údajov
 • prevádzkovateľ je povinný prijať primerané opatrenia, zaručiť bezpečnosť ich spracúvania a vypracovať príslušnú bezpečnostnú dokumentáciu

7. Poučenie oprávnených osôb

 • Prevádzkovateľ je zároveň povinný poučiť všetky oprávnené osoby vo vzťahu ku kamerovému systému. Poučenie sa vykonáva v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. O tomto poučení je prevádzkovateľ povinný vyhotoviť záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu hodnoverne preukázať

8. Evidencia kamerového systému

 • Prevádzkovanie kamerového systému, ktorým prevádzkovateľ monitoruje priestory prístupné verejnosti sa realizuje podľa § 15 ods. 7 zákona, na základe čoho tento informačný systém nepodlieha oznamovacej povinnosti na úrade podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona. Prevádzkovateľ je však povinný o ňom viesť evidenciu (evidenčný list) v zmysle § 43 a nasl. zákona; evidenciu si prevádzkovateľ ponecháva u seba, úradu sa nezasiela.

Sankcie:

 • sankciami za porušenie zákona o ochrane osobných údajov sú: pokuta a poriadková pokuta
 • pokuta sa podľa zákona na ochranu osobných údajov pohybuje od 150 EUR do 200 000 EUR

Zdroje:

Napíšte nám

Povedzte nám o Vašom projekte, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku a zodpovieme všetky otázky.

Chránené testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia - Zmluvné podmienky

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia realizovať zmeny informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok.