Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Kamerový systém pre bytový dom


    Dôvody pre inštaláciu kamerového systému sú v dnešnej dobe väčšine vlastníkov jasné. Ochrana spoločných priestorov, ochrana parkovísk, stojísk kontajnerov (vážne), schránok a podobne. Kamerový systém totiž môže okrem záznamu aj sám o sebe zabrániť lúpeži alebo vandalizmu nakoľko je má aj odstrašujúci, psychologický efekt.

    Na obhliadkách, ktoré u našich budúcich klientov robíme sa pri bezplatnej konzultácií takmer vždy stretneme s tým istým okruhom otázok. Pokúsim sa Vám ich dnes všetky zodpovedať a pokiaľ sa v budúcnosti objavia nové otázky pripravím pokračovanie blogu a odkaz pridám aj k tomuto článku. Poďme ale pekne od začiatku.

    Zvyčajne prvá otázka, ktorú dostávam ja, alebo moji kolegovia pri obhliadke v dnešnej dobe býva: "Aké máte referencie?". Klientom sme vždy poskytli na vyžiadanie referencie a kontakt na naších zákazníkov, aby si mohli overiť kvalitu vykonaných prác.  Vzhľadom na to, že montáž kamerového systému do bytového domu má riešiť existujúce alebo budúce problémy, klient im chce predchádzať aj zo strany dodávateľa. Historky o "profesionáloch" ktorým trvala montáž 4 kamier 2 mesiace, firmách bez licencie technickej služby (zákonná požiadavka, bez licencie sa jedná o trestný čin neoprávneného podnikania podľa § 251 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon) počúvame, žiaľ, často. Najčastejším problémom pri objednaní podozrivo lacného kamerového systému býva, že sa vlastníci pri servise nevedia nikomu dovolať alebo vo veľa prípadoch už firma ani neexistuje. Takto nie je možné uplatniť si záruku alebo požadovať servis. 

Čo môžete urobiť aby ste predišli tomuto problému:

  • požadovať dokladovanie platnej licencie technickej služby
  • požadovať referencie a pýtať sa na históriu firmy
  • celkom slušná pomôcka pri výbere dodávateľa je aj stránka www.finstat.sk, kde si viete preveriť firmu

Ako to robíme my vo VidimVsetko.sk:

  • klientovi na požiadanie radi predložíme našu licenciu technickej služby aj zoznam referencií, ktorý máme aj transparentne na našej webstránke
  • fungujeme od roku 2010 a budeme tu aj zajtra
  • neskrývame sa za zamestnancov ani výhovorky - na našej stránke nájdete kontakty priamo na nás - majiteľov
  • vo firme máme dvoch elektroinžinierov a jedného právnika, a partnerov a zamestnancou si školíme a kontrolujeme
  • na našom mene nám záleží, preto sa každý problém snažíme riešiť promptne a k spokojnosti klienta

    Druhá otázka je samotné technické riešenie. Zvyčajne je to formulované takto: "Máte kvalitný tovar?", "Aký to je výrobca?", "Budeme vedieť rozpoznáť tvár páchateľa", "Uvidí kamera od vchodu až na parkovisko?"

    Hovorí sa, že cena rozhoduje. My si myslíme, že väčšina ľudí chce za svoje peniaze zlatú strednú cestu. Každý chceme za svoje peniaze to najlepšie a všetci sme minimálne jedenkrát doplatili na "super lacné" riešenie. Predstavte si že aj v roku 2017 ešte stále stretávame firmy ktoré ponúkajú analógové kamery čo je technológia z 80. rokov 20. storočia. Síce je tento analóg v dnešnej dobe oprášený a firmy deklarujú vysoké rozlíšenie, a určite sú miesta kde má takéto riešenie zmysel (chata), avšak my klientom jednoznačne odporúčame IP kamerové systémyTieto totiž ponúkajú okrem výborného obrazu aj videoanalýzu a smart nahrávanie.  IP kamery sa stávajú trendom a predávajú sa čoraz viac.  Nevýhodou IP kamerových systémov je o niečo vyššia cena.

Zákony
    Zrejme najdôležitejšiou otázkou býva "Môžeme vôbec montovať kamery do vchodu?", "Musia všetci vlastníci súhlasiť s kamerovým systémom?".
 
V prvom rade Vás budú zaujímať zákony:
  • 182/1993 Z.z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov

Najskôr k hlasovaniu o kamerovom systéme, najdôležitejšia časť je:

(2) Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok. 

(3) Schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Ak schôdza vlastníkov nie je ani hodinu po oznámenom začatí schôdze vlastníkov uznášaniaschopná, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome; to neplatí, ak sa hlasuje podľa odsekov 4 a 5, § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i) a ods. 3, § 8a ods. 1 a 6, § 8b ods. 2 písm. i), § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4. 

(4) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej, o zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania a o každom dodatku k nej, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe a o každom dodatku k nim, o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a o zmene formy výkonu správy; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo o vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na najvyššom poschodí. Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o prevode spoločných častí domu, spoločných zariadení domu alebo priľahlého pozemku alebo ich častí. Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto odseku, podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome môže overiť aj notár alebo obec. 

Aktuálne znenie zákona.

    Do hlasovania sa dáva zvyčajne aj cenová ponuka, respektíve viacero cenových ponúk z ktorých sa vyberá.  Takže Vám odporúčame dať si vyhotoviť cenovú ponuku od viacerých firiem. Naša spoločnosť vypracúva tieto ponuky bezplatne. Taktiež poradenstvo je bezplatné. Stačí nás kontaktovať.

    Ochranu osobných údajov rieši bezpečnostná smernica, ktorú by pre Vás mal dodávateľ vypracovať. Komplexne sa problematike ochrany osobných údajov venujem na web stránke: www.bezpecnostnasmernica.sk kde nájdete aj cenové relácie vypracovania tejto smernice.

Ak by ste mali otázky, alebo návrhy na pokračovanie blogu  som pre Vás k dispozícií na jozef.krivacek@k4fin.sk a tel: 0948 900 141.

Foto titulka: Michal Klajban (hikingisgood.com)

Napíšte nám

Povedzte nám o Vašom projekte, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku a zodpovieme všetky otázky.

Chránené testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia - Zmluvné podmienky

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia realizovať zmeny informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok.